• Welcome!
Total books

Academic

Academic Articles
77
Anthropology
4
Communications
4
Economics
149

Engineering
92
Environment
6
Geography
1
History
92

Humanities and Arts
61
LGBT Studies
1
Mathematics
49
Medical and Health
76

Memoirs & Biography
65
Philosophy
160
Postmodernism
1
Psychology & Culture
121

Religion
82
Science
190
Sociology
110
Teacher's Resources
3

Technology
35
Travel
22
Encyclopedia
6
Dictionary
15

Sort by
Complex-Valued Modeling in Economics and Finance

Complex-Valued Modeling in Economics and Finance outlines the theory, methodology, and techniques behind modeling economic processes using complex variables theory. The theory of complex variables functions is widely used in many scientific fields, since work with complex variables can appropriately describe different complex real-life processes. Many economic indicators and factors reflecting the properties of the same object can be represented in the form of complex variables. By describing the relationship between various indicators using the functions of these variables, new economic and financial models can be created which are often more accurate than the models of real variables. This book pays critical attention to complex variables production in stock market modeling, modeling illegal economy, time series forecasting, complex auto-aggressive models, and economic dynamics modeling. Very little has been published on this topic and its applications within the fields of economics and finance, and this volume appeals to graduate-level students studying economics, academic researchers in economics and finance, and economists.

Company Culture For Dummies (For Dummies (Business & Personal Finance)

Make a difference with company culture Organizations around the world are looking for the “secret sauce” to create strong company cultures—and this book lets you in on what you can do to share the same culture that drives places like Google, Southwest, and Wegman’s to succeed. Inside, expert author on corporate culture Mike Ganino distills company culture down to the four core elements that you need to consider when making any business decision. Packed with real-world examples and practical approaches to help you build a culture that drives performance, increases bottom line results, and creates brands that people talk about and remember, this is the book you’ll want to keep close by as you create your own unique culture. Implement and manage cultural change effectively Apply key principles to achieve organizational goals See how new technologies influence organizations Retain employees and attract new talent With this helpful guide, you’ll boost your company’s culture in no time!

96 Great Interview Questions to Ask Before You Hire, 3rd Edition

With more than 120,000 copies sold, this hiring classic gets results. Why do so many promising job candidates turn out to be disappointing employees? How can you consistently hire the right people at the right time for the right roles? Employment expert Paul Falcone supplies the tools you need to land top talent. The third edition of his practical and popular book is packed with interview questions, each designed to reveal the real person sitting across the table. What is the applicant’s motivation for changing jobs? How well does he handle stress? Does she consistently show initiative? Managers learn to define the key criteria they seek in their next hire and pose strategic questions to uncover these qualities, including: Achievement-anchored questions • Questions that gauge likeability and fit • Pressure-cooker questions • Holistic questions that invite self-assessment • Questions tailored to sales, mid-level, or senior management positions • And more Complete with guidelines for analyzing answers, asking follow-up questions, checking references, and making winning offers—as well as new chapters on evaluating freelancers and onboarding successfully—the book simplifies the hiring process and puts people in place who can get the job done.

7 Steps to Wealth The Vital Difference Between Property and Real Estate, 8th Edition

Get the most out of property investment and secure your financial future 7 Steps to Wealth is the only real estate book in Australia endorsed by three of Australia's property billionaires. It shares John L. Fitzgerald's own 35-year proven property strategy, supported statistically and with real life case studies from readers of earlier editions. Now in its 8th edition the book is completely up-to-date with the latest census data, location criteria and growth forecasts. Most importantly the book exposes the difference between property and real estate, proving that it’s only the land that appreciates and that the buildings that sit on the land actually depreciate. Indeed 7 Steps to Wealth uses Warren Buffet’s secret of compound growth but adapted for Australian property investors. Fitzgerald proves that certain residential land is Australia's best growth asset –– and will continue to be given current record population growth. • Unlock the secret power of compound growth and make it work for you • Avoid the common mistakes that most property investors make • Read case studies and testimonials from millionaires using the 7 step strategies • Understand how to safely build wealth in property, be cashflow positive and still get a tax deduction. With Australia's record population growth, there is no better time for Australians to use this proven strategy to safely build wealth for a comfortable retirement, one that doesn’t mean relying on government welfare.

Ateizminin Doğurduğu Problemler

Varoluşçuluk felsefesi, farklı eğilimleriyle 20. yüzyıla damgasını vurmuş olan bir felsefe akımıdır. Bu felsefenin en önemli temsilcisi ise hiç kuşkusuz Jean Paul Sartre’dir. Sartre, temsil ettiği felsefi ekolün görüşleriyle uyumlu bir şekilde kendisine hareket noktası olarak insanı seçmiş, insanı yaşam tecrübelerinden şuur ve iradesinden hareketle kendi varlığını yine kendi oluşturan bir canlı olarak görür. Fakat ona göre insanın sahip olduğu bu hürriyet, Tanrının varlığı anlayışıyla bağdaşmaz..

Aklın Yıkımı 2. Kitap
Aklın Yıkımı 2. Kitap Sented by Paul

Georg Lukacs Aklın Yıkımı'nın tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer'ın Akıl Tutulması'ndan yedi yıl sonra, 1952'de tamamlanan yapıt Alman usdışıcılığının tarihçesini tarihsel materyalizmin inceleme araçlarıyla yeniden değerlendirir. Lukacs ender rastlanan bir bilgi ve farkındalık sergileyerek faşizmin canavarlıklarının yaşlı Schelling, Schopenhauer ve Nietzsche'ye kadar geri uzanan bir dönemde atılan tohumlarını araştırır. Alman olmasına karşın Kierkegaard da yirminci yüzyıl düşüncesi üzerinde olağanüstü etkisi açısından uzun uzadıya tartışılır. Lukacs I. Dünya Savaşı öncesinin felsefe ve toplumbilimini ele alırken özellikle Georg Simmel ve Max Weber gibi Almanya'nın önde gelen düşünürlerinden kişisel tanışıklıkla söz eder.

Aklın Yıkımı 1. Kitap
Aklın Yıkımı 1. Kitap Sented by Shon

Lukacs'ın seçilmiş düşünürlerde ortaya koyduğu karanlıkçılık, kendinden hoşnutluk, umutsuzluk ya da kiniklik eğilimlerine karşın yazar onların yapısal başarılarını yadsımaya çalışmaz.

Geleceğin Felsefesinin İlkeleri

Ludwig Andreas Feuerbach, (1804-1872) Alman filozof ve ahlakçı. MAteryalist Felsefenin ideologlarından Marx üzerindeki etkisi ve hümanist ilahiyat görüşleri ile tanınmıştır. 19.yüzyıl Alman metaryalizminin ilk düşünürü olan Feuerbach`ın temel eseri Hıristiyanlığın Özü`dür. Felsefesi ya da karşı felsefesi, bir hümanizm ve doğalcılık şeklinde gelişen, dine ilişkin eleştirisi, insanlığa ilişkin doğrularınbilinçsizce yansıtılmasının açıklanmasını yapan Feuerbach, felsefeye önce Hegel`in nesnel idealizmini benimseyerek başlamış, fakat daha sonra tinsellik-maddecilik karşıtlığında, maddeciliğin tarafında olmuştur.

Wittgenstein'da Din Felsefesi

Bu kitapta ele alınan konular, Wittgenstein'ın eserlerinin kronolojik bir düzen içinde ve oldukça sistematik biçimde okunmasıyla temellendirilmiştir. Pek çok eserde dağınık olarak ve kısa aforizmalarda, hatta parantez kabilinden söylenmiş cümlelerde dile getirilen fikirler, organik bir bütünlüğe kavuşturulmuş, iç tutarlılık açısından problemsiz bir yapıya büründürülmüştür.

Marksizm ve Bilim
Marksizm ve Bilim Sented by Michael

Kapitalizm, bilimle toplumsal yaşantımız arasındaki bağı kendi dünya görüşü etrafında şekillendirir. Öyle ki, günümüzde bilim ancak burjuvazinin kâr dürtüsünün sınırları içerisinde gelişme imkânı bulur. Bilimsel buluşlar patentlenerek ticari bir metaya dönüştürülür. Bilim ve teknikteki gelişmeler, silah sanayisinin ayrılmaz bir parçası olarak halka yabancılaşmanın en uç örneklerine ulaşır.

Hukuk Felsefesinin Prensipleri
Hukuk Felsefesinin Prensipleri Sented by Michael

"Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir. Hegel, hukuk konusundaki düşüncesinin ilk sistematik şekli olan jena Hukuk Felsefesi'nde, tabii hukuku,sosyal kurumları yalnızca kendi maddi ve manevi gelişmesine hizmet eden araçlar gibi gören bireysel şahsın hukuku olarak düşünür ve onun karşısına bir organik tabii hukuku koyar; bireyci atomizme, Totalite fikriyle karşı çıkar.

Yöntem Üzerine Konuşma
Yöntem Üzerine Konuşma Sented by Musa

"Birkaç yılımı dünya kitabı içinde bu şekilde inceleme yaparak ve bazı deneyimler edinmeye uğraşarak geçirdikten sonra, günün birinde kendi içimdekileri de inceleme ve zihnimin tüm güçlerini izleyeceğim yolları seçmek için kullanma kararı aldım." René Descartes, her hakiki bilginin temeline düşünen özneyi koymasıyla eserleri modernite içinde tayin edici bir ağırlık taşıyan filozof olarak görülebilir. Bu bakımdan önemli bir filozof olmanın yanı sıra kendinden sonrası için de etkisi ölçülemez derecede büyüktür.

Toplumu Savunmak Gerekir
Toplumu Savunmak Gerekir Sented by Musa

Michel Foucault'nun1976 yılında verdiği derslerin notlarından oluşan Toplumu Savunmak Gerekir, iktidar ilişkilerini çözümleme yolunda savaş modelinin yerindeliğini araştırıyor. Foucault'ya göre iktidar ve direniş ilişkilerinin mantığı hukukun değil savaşımın mantığıdır. Artık sorun, siyasetin, savaşın başka araçlarla sürdürülmesi olduğunu öne sürmenin yerinde olup olmadığını bilmektir. Yirminci yüzyılın bu önemli düşünürü, ırklar savaşına ilişkin söylemleri ve fetih anlatılarını çözümleyerek, toplumu "biyo-iktidar"dan ve devlet ırkçılıklarından korumaya girişiyor.

Tarih Felsefesi
Tarih Felsefesi Sented by Luis

Hegel'in Tarih Felsefesi onun ansiklopedik dizgesinin bir kıpısı, daha tam olarak, Nesnel Tin dizgesinin doruğu ve Saltık Tin alanına geçiş basamağıdır. Tarih Felsefesi SOYUT HAK, AHLAK ve ETİK kavramlarının gelişimi temelinde insanın ideal, ussal, gerçek etik yaşamının oluş sürecini sunar. Hegel'in Tarih Felsefesi tarihi ereksel olarak çözümler, ilerlemeyi kaçınılmaz görür, ve sürecin ussallığı karşısında "dünya [tarihinin] delice ya da aptalca bir olaylar yığını olduğu yanılsaması yiter." Hiç kuşkusuz tarihsel gelişme, ilerleme, süreç gibi olgulardan söz etmenin kendisi ipso facto ereksellikten söz etmektir. Ve homo ­sapiensin salt doğal olmanın ötesinde tinsel de olan bir gizillik olarak türediğini düşünmek bile dolaysızca gelişmenin, bir gizilliğin edimselleşmesinin kabulünü imler, ki eşit ölçüde ereksellik demektir.

Pratik Aklın Eleştirisi
Pratik Aklın Eleştirisi Sented by Musa

Kant'ın üç Eleştirisinden ve Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan Pratik Aklın Eleştirisinin bu çevirisi, ilk defa 1980'de yayımlanmıştı.

Prolegomena
Prolegomena Sented by Shon

Bir Bilim olarak Ortaya Çıkabilecek Her Glecek Metafizik İçin Prolegomena Kant’ın Arı Usun Eleştirisi’nin yayımından iki yıl sonra, 1783’te yayımladığı çalışmasıdır. Kant Prolegomena’yı gerçekte anlama güçlükleri kapsadığını düşündüğü Eleştiri’nin bir özeti olarak tasarlamıştı. Başlığın anlattığı gibi, Kant Prolegomena’da Metafiziğin bir bilim olarak geliştirilebilmesi için yeni bir temel aradı ve bunu Prolegomena’nın başlıca problemi olarak a priori sentetik bilginin nasıl olanaklı olduğunu göstermeye çalışarak yaptı. Ve gösteremedi.

Hukuk Felsefesinin Prensipleri

Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir. Hegel, hukuk konusundaki düşüncesinin ilk sistematik şekli olan jena Hukuk Felsefesi’nde, tabii hukuku,sosyal kurumları yalnızca kendi maddi ve manevi gelişmesine hizmet eden araçlar gibi gören bireysel şahsın hukuku olarak düşünür ve onun karşısına bir organik tabii hukuku koyar; bireyci atomizme, Totalite fikriyle karşı çıkar. Bu noktada, Hegel’in düşüncesi hiç değişmeyecektir.

Gerçek Yaşam
Gerçek Yaşam Sented by Luis

Çağdaş kapitalizm gençlere, kimi zaman iç içe geçen iki seçenek sunar: Gününü gün et ve/veya düzenin basamaklarında hızla yükselmeye çalış! Yaşayan önemli filozoflardan ve eylem insanlarından Alain Badiou, Gerçek Yaşam – Gençliği Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı’da derlenen konuşmalarında, her iki seçeneğin de yaşamın gerçekliğini örten bir yanılsama olduğunun altını çiziyor.

Etika
Etika Sented by Luis

Bu büyük eseri birkaç satırda özetleme iddiasından uzağız. Bununla birlikte, belirli noktalarını işaret için göstermemiz gerekir ki, Spinoza'nın açıklamasında tuttuğu sıraya rağmen, hakiki başlangıç noktası Descartes'tan ya da başka bir yazardan çıkarılmış bir cevher teorisi veya fikri değildir. (…)

31 Mart İsyanı
31 Mart İsyanı Sented by Musa

Mart’ı hazırlayan nedenler üzerinde çeşitli görüşler vardır. Kimine göre olay doğrudan doğruya İttihat ve Terakki tarafından tertiplenmiştir. Mesela Mizancı Murat Bey bu iddiadadır. Ona dayanarak olayı inceleyenler de böyle iddiaları ortaya sürmüşlerdir.

Sort by