• Welcome!
Total books

Biographies & history

Biography & Memoir
164
History
146
Sort by
M.E. Resulzade
M.E. Resulzade Sented by Musa

книге рассказывается об одной из ярчайших фигур политиче- ской истории Азербайджана ХХ столетия – Мамеде Эмине Расулзаде. Он был основателем идеологии азербайджанизма, послужившей теоре- тической основой для создания современной азербайджанской государ- ственности в мае 1918 года. Книга охватывает различные этапы жизни и деятельности М.Э. Расулзаде – от первых его шагов на политической арене до периода эмиграции, когда он в тяжелейших условиях чужбины продолжал свою бескомпромиссную борьбу за азербайджанский идеал.

Milli_birlik
Milli_birlik Sented by Luis

Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əwəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı, onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki: - Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!

Mammed Amin Rasulzade
Mammed Amin Rasulzade Sented by Paul

Müsəlman demokratik "Müsavat" cəmiyyəti" adı ilə gizli fəaliyyət göstərən təşkilatın bir qolu da az sonra İranda qurulmuş və burada başlamış məşrutə inqilabına istiqamət verici rəhbər qüvvəyə çevrilmişdir. 1904-cü ilin axırlarında "Müsəlman demokratik "Müsavat" cəmiyyəti"nin əsasında RSDFP-nin Bakı komitəsinin nəzdində "Müsəlman sosial-demokrat "Hümmət" təşkilatı" yaradılmışdır. Bu təşkilatın baniləri Mir Həsən Mövsümov, Məmməd Həsən Hacınski və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmuşlar.[6] Məşədi Əzizbəyov, Nəriman Nərimanov, S.M.Əfəndiyev və başqa inqilabçılar da 1905-ci ildən bu təşkilatın üzvü idilər. Təşkilatın "Hümmət" adlı qəzeti də nəşr edilmiş, 1904-1905-ci illər arası cəmi 6 nömrə buraxmış qəzetin əsas naşirlərindən biri də M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur.

Adi Aylin
Adi Aylin Sented by Musa

Bu kitap, kökleri Giritli Deli Mustafa Naili Paşaya kadar uzanan bir ailenin kızı olan Aylin DEVRİMEL ‘in fırtınalı yaşamının öyküsüdür.

Sort by