• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Ahir Zaman ve Dabbetul Arz free book as pdf format

Ahir Zaman ve Dabbetul Arz

Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›- n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›- l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›- m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

O söz, bafllar›na geldigi zaman,
onlara yerden bir Dabbe çikaririz;
o da, insanlar›n Bizim
ayetlerimize kesin bir bilgiyle
inanmadiklarini onlara söyler.
(Neml Suresi, 82)

Book pages: 194

Book language: tr

File size: 3.43 MB

File type: pdf

Published: 01 October 2017 - 09:15